Tracksense Pro Data Logger

Tracksense Data Logger

Data Logger ghi nhiệt độ / độ ẩm / áp suất

Giải pháp thẩm định nhiệt bằng data logger

EvalPro Validation System

EvalPro Validation System

EvalPro Bộ ghi nhiệt độ bằng sensor có dây

Giải pháp thẩm định nhiệt với sensor có dây

Ellab Pyrogen system

Ellab Pyrogen Testing

Thiết bị kiểm tra Chí nhiệt tố

Giải pháp thẩm định nhiệt độ chí nhiệt tố

Ellab Lyo Logger

Ellab Lyo Logger

Logger thẩm định nhiệt quá trình sấy đông khô

Giải pháp cho quá trình sấy đông khô

Hanwell Data Logger

Logger Temp / RH

Logger ghi nhiệt độ / độ ẩm

Giám sát nhiệt độ / độ ẩm nhà kho, lưu mẫu

Ellab Valsuite Software

Ellab Valsuite Software

Phần mềm thẩm định nhiệt

Phù hợp FDA 21 CFR Part 11